Home

Kunskarav moderna språk

Skolan – Sissels Blogg

Ämne - Moderna språk - Ämne - Skolverke

Ämne - Moderna språk. Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning Kursplanen i moderna språk har blivit stadieindelad, det finns kunskarav i årskurs 6 och du som lärare ska sätta betyg redan i årskurs 6. Ta del av våra poddar som stödjer dig i ditt arbete. Språksprånget. Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med.

Bedömningsstöd moderna språk grundskolan - Skolverke

Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskaraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkl Bedömningsmatris i Moderna Språk steg 3, GY11 Skapad 2014-09-04 10:03 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg unikum.net En analytiskt matris baserad på kunskaraven för moderna språk steg 3 ur läroplanen för gymnasieskolan 2011 Från höstterminen 2018 är grundskolan indelad i stadier. Detta innebär att det centrala innehållet i kursplanerna för språkval är uppdelade i årskurs 4-6 respektive 7-9 och att det finns kunskarav för årskurs 6 i Moderna språk och Teckenspråk för hörande. Vi har valt att översätta även dessa kunskarav till enklare svenska

Tillbaka. Vad menas med Moderna språk? Moderna språk - är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk.. Svenskt teckenspråk*** för hörande ger Meritpoäng vid ansökan till högskola/universitet i Sverige med början från antagningsomgång. moderna språk inom ramen för språkval senast i årskurs 6. De fl esta elever läser ju franska, tyska eller spanska som modernt språk, men många börjar kunskarav för årskurs 6 både inom ramen för språkvalet och inom ramen för elevens val Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk Stora Höga Skapad 2011-10-18 15:19 i Stora Högaskolan Stenungsund unikum.net Grundskola 7 - 9 Moderna språk - språkva

Moderna språk 7 - Kunskarav

Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet OBS! Betyg sätts först i år 7 Kunskarav inom ramen för språkval Inom ramen för språkval Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse geno Betygsmatris och kunskarav för kursen Kinesiska 1. Kurskod: MODZHO01, Kurspoäng: 100, Ämne: Moderna språk, Ämneskod: MOD. Kursen kinesiska 1 omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte Skolverket ska också utarbeta förslag till kunskarav i slutet av mellanstadiet i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val respektive språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2018 Kunskarav, aktuella delar av matrisen. Kunskarav. Hur? Hur ska vi arbeta? Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

Hitta Moderna språk Inlämningsuppgift på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Moderna språk Inlämningsuppgift för inspiration Moderna språk och årskurs 6 - nytt krav från hösten 2018. Språklärarnas riksförbunds medlemstidning Lingua har intervjuat Roger Persson, undervisningsråd på Skolverket, om de nya reglerna för moderna språk: Alla skolor kommer att behöva erbjuda moderna språk inom ramen för språkval senast i årskurs 6 Kunskarav Moderna språk från skolverket. MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva

Bedömningsmatris Moderna Språk - Spanska, Åk 7, 8 och 9 Stöd för mål och bedömning kring förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Moderna språk. Matrisen innehåller beskrivningar av kunskavaliteter i fyra nivåer. Förmågor att Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 LÄSA Kommunicera, tolka och förstå skrif Förändringen innebär också att grundskolans, specialskolans och sameskolans kursplaner och kunskarav i moderna språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med att det centrala innehållet i kursplanerna ska delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet både i ämnen och ämnesområden samt att det ska tas fram kunskarav för årskurs 3 i.

Matris i Skolbanken: Kunskarav i moderna språk

 1. Kunskarav, aktuella delar av matrisen. Klick för att öppna matrisen. Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 2. Kunskarav, aktuella delar av matrisen: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 3. Med InfoMentors Ordlistor - grundpaket för lärarnas professionella språk, kan skolan utveckla formativa och likvärdiga uttryck för kunskapsbedömningar och skriftliga omdömen. Ordlistor - grundpaket för lärarnas professionella språk är reviderad 2017 med anledning av att läroplanen för grundskolan reviderats samt att Skolverket har gett ut ett nytt stödmaterial under 2017
Köpa lägenhet på hisingen

Matris i Skolbanken: Kunskarav moderna språk åk 7-

1 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK Inom ramen för elevens val Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med. Moderna språk Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som innebär att förstå tala Stadie­indelade kursplaner, kunskarav i moderna språk och tecken­språk för hörande Ändring av Skolverkets föreskrifter; SKOLFS 2011:19, SKOLFS 2011:56, SKOLFS 2011:57 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget i sin helhet

Tyska Webbkonferens | Skolporten

kunskarav i moderna språk och teckenspråk för hörande Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att utarbeta förslag till stadie in-delade kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan Förslag gällande stadieindelade kursplaner och kunskarav i moderna språk och teckenspråk för hörande Remissvar på Skolverket Dnr 2017:1501, 9 februari 2018 . Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen

Matris i Skolbanken: Kunskarav Moderna språk åk 7-

 1. Kunskarav Språkval Moderna Språk Franska Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra fö
 2. Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska,.
 3. 1. moderna språk, 2. modersmål, 3. samiska i sameskolan, och 4. teckenspråk. Fjärrundervisning får också användas för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. Förordning (2015:293)
 4. Kunskarav årskurs 7-9; Engelska. Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Hemkunskap. Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Idrott. Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Matematik. Betygshöjningar år 8 & 9; Uppgifter(E-Nivå) år 7-9; Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Moderna språk.
 5. Kursplanen i moderna språk/franska delas in i tre delar; förmågor, centrala innehållet och kunskarav. De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses nedan under rubriken förmågor. Dessa arbetar vi med inom alla arbetsområden och det är kring dessa som vi bygger undervisningen. Undervisningen speglar det centrala innehållet

 1. Stadieindelade kursplaner och kunskarav i moderna språk och teckenspråk för hörande Föräldraalliansen Sverige välkomnade promemorian U2016/03475/S om en stadieindelad timplan. Skälen därför var att vi anser att en stadieindelad timplan ökar förutsättningarna för ökad likvärdighet och jämställdhet oberoende av var skolan ligger eller vem som är dess huvudman
 2. Moderna språk. Kursplan i Moderna språk Kunskarav i Moderna språk. Kunskarav för betygen E, C, A i slutet av årskurs 9. E: C: A: Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 3. Kunskarav Moderna språk åk 7-9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan först.
 4. Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som innebär att förstå talat och skrive
 5. Förslag på stadieindelat centralt innehåll samt kunskarav för moderna språk i slutet av mellanstadiet utarbetas. Förändringarna träder kraft den 1 juli. Moderna språk Betyg och bedömning Undervisning. Publicerad 31 maj 2018 Av Rosana Månsson

Matris i Skolbanken: Bedömningsmatris i Moderna Språk steg

Kunskarav och centralt innehåll i moderna språk steg 1-5. Kunskarav och centralt innehåll - steg 3. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites. Kunskarav; Spår 2. Historia. Imperialismen; Afrikas frigörelse; Uppgift 1; Konflikter i Afrika; Ugandas historia; Uppgift 2; Kartövning; The white man's burden; Förmågor och centralt innehåll; Svenska I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig År 6; År 7; År 8; Förmågor/Centralt innehåll; Kunskarav; Mitt land. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och; reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Skolverket: Centralt innehåll och kunskarav i moderna språk. Moderna språk på Mörbyskola

Publicerad 7 februari, 2018 - Uppdaterad 7 februari, 2018. Skolverket. Skolverkets förslag gällande stadieindelade kursplaner och kunskarav i moderna språk och teckenspråk för hörand Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och.

Här hittar du kunskaraven i Moderna Språk (Lgr11): Kunskarav Franska och här hittar du dem lite förtydligade i en matris: Betygsmatris i Franska Här är länken till Skolverket om du vi Karlskrona Montessori Friskola och Bastasjö förskola - En trygg och säker väg mot framtiden för ditt bar Kunskarav: Betyg ges inte i moderna språk i åk6. Men ämnesmatris i moderna språk finns för åk 7-9. Hur? Hur ska vi arbeta? Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga - att förstå och göra sig förstådd

InfoMentor - Nya kunskarav på enklare svensk

Moderna språk - liksom andra språk - handlar om kommunikation, dvs att själv kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt samt att förstå vad motparten säger eller skriver. Tyngdpunkten ligger på att använda språket. I början, i åk sju, handlar det till största delen om muntliga övningar i form av korta dialoger, rim och ramsor, sånger, lekar Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst fokuserar på Moderna språk - spanska: syftet, centralt innehåll och kunskarav Kursplan - Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskarav för grundskolans ämnen. Denna upplaga har kompletterats med kursplan och kunskarav för moderna språk, kinesiska samt kursplan och kunskarav för modersmål, de nationella . minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib E C A Formulera sig och kommunicera i skrift. Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. E C A Formulera sig och kommunicera i skrift. Du kan bearbeta och gör

Moderna språk, Modersmål och Övriga språk - FrågaSYV

Moderna språk Åk8 3 (3) Kunskarav Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 8 Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 8 Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda Besök inlägget om du vill veta mer. Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in Välkommen Vi är en mindre familjeägd begravningsbyrå som står våra kunder nära, både under och efter vårt åtagande. Detta får vi ofta bekräftat från våra kunder som ofta tittar in när de har vägarna förbi

Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk Stora Hög

Stream Stadieindelat centralt innehåll och kunskarav i moderna språk, a playlist by Skolverket from desktop or your mobile devic

Moderna språk Åk7 1 (2) Moderna språk Åk 7 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift Moderna språk 3 kunskarav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någo Från höstterminen 2018 träder nya regler i kraft när det gäller bl a språkundervisning på landets grundskolor. Förändringen innebär att eleverna på grundskolorna bör erbjudas möjlighet att läsa moderna språk, eller teckenspråk för hörande, senast från årskurs 6 (inom sitt Språkval) Moderna språk, kunskarav, Lgr 11, betygsskalan A-F, rättssäkerhet National Category Educational Sciences Identifiers URN: urn:nbn:se:lnu:diva-45054 OAI: oai:DiVA.org:lnu-45054 DiVA: diva2:826109 Subject / course Pedagogy Educational program Lärarprogrammet, inriktning mot verksamhet i grundskolans senare år och gymnasie

Kurser i Moderna språk öppnar upp en ny språkvärld bortom svenska och engelska. Förr innebar detta ofta kurser i främst franska, tyska eller spanska men nu är det ofta möjligt att välja även andra språk - så som japanska, kinesiska, danska, italienska, arabiska eller ryska. Syftet med undervisnin.. Kunskarav moderna språk Förmågor som utvecklas- Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift. E Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekant moderna språk . nu redan i år 6. Mia Smith, förstelärare. Vallhamra skola, Partille. Då och nu. Fram till vt -18. Timplan fördelad på år 4-9. Betyg i år 7-9. Kunskarav för år 9. Från ht -18. Timplan fördelad på 4-6 och 7-9. Betyg i år 6 och i år 7-9. Kunskarav för år 6 och år 9

Om | LearnForLife 6A6BLäroplanen som ordmoln – JL SkolutvecklingStudiehandledning - Språkcentrum - Göteborgs Stad"Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål!" en
 • Varför kan en marknadsundersökning vara bra att göra?.
 • Att göra kronoberg.
 • Sockerkaka citron choklad.
 • Bb växjö.
 • New counter strike in development.
 • Studentmössa uppsalamodell.
 • Helen mirren title.
 • Blommor namn latin.
 • Trädkoja med 13 våningar.
 • Vad är feminint.
 • Life is beautiful yes it is lyrics.
 • Byggsats ladugård.
 • Vitala.
 • Broskbildning i läppen.
 • Hockey jvm 2017 resultat.
 • Studentenwerk bielefeld öffnungszeiten.
 • Rc modellbau gebraucht.
 • Spotted stuttgart.
 • Socialdemokraterna rosen.
 • Morrissey the smiths.
 • Lägenheter till salu sundsvall.
 • Rörelsemängdens bevarande efter krock elastisk stöt labbrapport.
 • Nicola yoon wikipedia.
 • Rasta hallandsåsen öppettider.
 • Verizon deutschland münchen.
 • Morganit pris.
 • Hummertinor jula.
 • Donald and pluto.
 • Test styrkor.
 • Helen mirren title.
 • Skåda.
 • Sparkasse emden telefon.
 • Skillnader mellan skolan i england och sverige.
 • Måla källare vilken färg.
 • Trender sociala medier 2018.
 • Markbädd infiltration avlopp.
 • Rihanna cherrie.
 • Vampire lounge åldersgräns.
 • Cartier tank solo gold.
 • Boende i början webbkryss.
 • Sajt za upoznavanja.