Home

Masterprogram ledarskap och organisation

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Ledarskap / Organisation, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Ledarskap och organisation I, 15 hp Profilkurs*, 15 hp. Termin 2. Alternativ 1 Vetenskaplig medtod, 15 hp Magisteruppsats, 15 hp (magisterexamen) Alternativ 2 Vetenskaplig metod, 15 hp Valbar kurs**, 15 hp. Termin 3. Ledarskap och organisation II, 15 hp Profilkurs*, 15 hp. Termin 4. Alternativ 1 Valbar kurs, 15 hp Masteruppsats, 15 hp.

Kontakt | Chalmers

Masterprogrammet i Management, Organisation och Samhälle ges av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Programmet är en sammanhållen utbildning med ett brett ämnesmässigt anslag och med tyngdpunkt inom huvudområdet management. För dig som är antagen HT202 kunskap och förståelse inom området ledarskap och offentlig organisation, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området såsom det offentliga ledarskapets förutsättningar i organisationer som ständigt har att hantera krav på förändring och samverkan samt insikt i aktuella forskningsfrågor

Ledarskap / Organisation, Avancerad nivå (Magister- och

Ledarskap och organisation bidrar till att du står bättre rustad att möta och hantera förändringar i arbetsliv och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper som stärker dig i arbetet med strategisk ledning vare sig det gäller ett företag, en myndighet eller organisation av annat slag ( Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, HT21 120 HP, 50 % ) I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda en verksamhet så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat bland medarbetarna Arbetsintegrerat lärande, AIL, möter du under utbildningen genom gästföreläsningar, projekt och uppgifter kopplade till dina kurser. De teoretiska studierna i kombination med kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan studenter med olika erfarenhet av ledarskap i olika organisationer är en viktig del av utbildningen Syftet med det föreslagna mastersprogrammet är att studenterna ska tillägna sig avancerad kunskap och kritisk förståelse för den ömsesidiga relationen mellan samhällsutmaningar och ledarskap och organisation utifrån privat, offentlig och idéburen sektor samt kunskap om kritiska perspektiv

Video: Masterprogram i Ledarskap Göteborgs universite

Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram

Kursen ledarskap och organisation omfattar punkterna 1-7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar Ledarskap och organisationer. Ledarskap och organisationer ett begrepp utan en tydlig definition. Det diskuteras ständigt om hur en optimal ledare bör vara och agera. Det finns inget facit angående detta och därför ligger ansvaret mycket på den individ som axlar rollen Lärande och ledarskap är en påbyggnadsutbildning för dig som har en förkärlek för matematik, naturvetenskap och teknik och som med de grundkunskaperna vill jobba med människor och kommunikation. Du får kunskaper som gymnasielärare behöver och som företag efterfrågar. Du blir expert på att leda lärande, människor och organisationer Vill du lära dig hur organisationer reformeras och förändras? Programmet är för dig som vill arbeta med utredning, ekonomi, ledning och förändring. Behovet av kvalificerade samhällsvetare är stort. Skräddarsy din utbildning och välj mellan tre samhällsvetenskapliga ämnen: företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap Programmet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet handlar om utmaningar med att leda insatser och utvecklandet av metoder för att lösa utmaningarna. För att kunna leda en insats krävs både ledarskap och ledning. Ledning handlar om vad som behöver göras och hur insatser inriktas och samordnas

Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram Language: English Date of establishment: 03 December 2018 Date of ratification: 24 August 2020 Decision-making body: Faculty of Culture and Society Enforcement date: 30 August 202

Kontakta skolor direkt - Jämför 42 masterprogram i Organisatorisk ledarskap 2020/202 Under termin tre läser du sedan en fördjupad kurs i ledarskap och organisation följt av en till profilkurs som du själv väljer. Fjärde och sista terminen skriver du antingen en större masteruppsats eller en mindre masteruppsats om du redan har skrivit en magisteruppsats

BTH | Blekinge Studentkår

Organisationspedagogik, lärande och ledarskap. Studiegången Organisation - lärande och ledarskap vänder sig till dig som har ett särskilt intresse för frågor om lärande, utveckling och ledarskap i organisation och arbetsliv. Dagens arbetsliv kännetecknas av ökad mångfald, digitalisering, flexibilitet samt standardisering Se alla masterprogram i Organisatorisk ledarskap i Europa 202 Tre års studier på Personal, organisation och ledarskap leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde Masterprogrammet i digitalt ledarskap ger dig en djup förståelse för hur digitalisering förvandlar industrier och samhälle. Som student kommer du att utveckla de verktyg du behöver för att kunna ta en ledande roll i att forma denna förvandling på ett ansvarsfullt sätt. Du får också lära dig metoder och tekniker för att analysera konsekvenser av digitalisering för kunna hantera.

Det finns ett 40-tal masterprogram, med start varje hösttermin, som du kan välja bland. Undervisningsspråk för dessa är engelska, med undantag av programmet Lärande och ledarskap huvudsakligen ges på svenska. Programmen formas utifrån Chalmers styrkeområden och samhällets behov Kursplaner för masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet 20-22; Termin. kurs. Termin 1. Ledarskap under påfrestande förhållanden - teoretiska grunder (7,5 hp) - kursplan och litteraturlist Masterprogrammet i Ledarskap erbjuder ett brett utbud av kurser i en intellektuellt utmanande miljö. Här kombineras teoretiska insikter med praktiska exempel från verkligheten.Som student på programmet kommer du få diskutera komplexa problem inom strategi och ledarskap. Du får reflektera över din.. ( Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, HT19 120 HP, 50 % ) I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda en verksamhet så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat bland medarbetarna

Utbildningsplan, Masterprogrammet i ledarskap och organisation

 1. Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd - till nytta för individ, organisation och samhälle . Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare . Felicia Gabrielsson -Järhult, Annika Nordin, Kristina Areskoug-Josefsso
 2. Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt
 3. Ledarskap och offentlig organisation; Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries (distans och/eller på campus) Political Science: Global Politics and Societal Change; Sport Sciences: Sport in Society; Teaching and Learning in Higher Education; Masterprogram 120 hp. Biomedical Surface Scienc

Du får fördjupad insikt och förståelse gällande arbetslivspedagogiska teorier och förändringsprocesser inom områdena organisation och ledarskap. Kursen syftar också till att du ska utveckla kunskaper, färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt i relation till personal- och arbetslivsfrågor Behörighetskrav - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 30 hp inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet. Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Inom masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete Vi ger masterprogram med sex olika inriktningar: Barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utbildningssociologi. Behöver du vägledning? Du kan fördjupa dina professionella kunskaper eller förbereda dig för en ansökan till forskarutbildningen genom att ta en masterexamen inom utbildningsvetenskapen

Masterprogram i management, organisation och samhälle

Med utgångspunkt från ledarskap och organisation behandlas och diskuteras lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är av relevans för sjuksköterskans ledarskap. I kursen behandlas och diskuteras jämställdhet och kulturmedvetenhet utifrån ledarskapet och det interprofessionella teamarbetet Masterprogram i personal, arbete och organisation; Termin 1-2 Sociologiska perspektiv på organisation och arbetsmarknad, 7,5 hp. Läs mer på Organisationspedagogik, lärande och ledarskap, 7,5 hp. Programinformation. Masterprogram i personal, arbete och organisation Här kan du anmäla dig till Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi på Södertörns högskol Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap, Studenterna får även fördjupad kunskap om beslutsfattande i offentliga organisationer och om de förändrade gränsdragningarna mellan offentliga och privata 7,5 högskolepoäng Ledarskap i offentliga organisationer, 7,5 högskolepoäng Quantitative Research. Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp. Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och ledarskap. Här finns en tydlig koppling mellan teori och praktik då studenterna utvecklar nödvändiga praktiska kunskaper såsom projektledning och förhandlingsteknik.

Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram

Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Programmet har en särskild tonvikt på breda yrkesförberedande kurser som syftar till att öka studenternas anställningsbarhet Masterprogram i personal, arbete och organisation (PAO), 120 hp, är ett tvärvetenskapligt program för dig som har ett intresse för eller är verksam inom personalarbete, arbetsmarknad eller organisation. Målet är att utbilda kvalificerade beteendevetare med god kompetens inom personalekonomi och arbetsrätt Masterprogram i offentlig organisation och ledning Studenterna får även fördjupad kunskap om beslutsfattande i offentliga organisationer och om de förändrade gränsdragningarna mellan offentligt, ideellt, privat 7,5 högskolepoäng Ledarskap i offentliga organisationer, 7,5 högskolepoäng Masteruppsats i statsvetenskap. Be om information Masterexamina i Ledarskap i genever i Schweiz 2020/202 MBA-program i Ledarskap på internet. Promote Your Study Programs keyboard_arrow_lef

Ledarskap och organisation - Lnu

Masterprogram i industriell organisation och innovation är upplagt på tre kunskapsblock, med olika perspektiv på teknikutveckling och innovationsledning. Under första terminen utvecklar du en övergripande förståelse för konsumtion och ekonomisk tillväxt, konkurrens, industriell omvandling och teknisk förändring på övergripande nivå Masterprogram; Lärande och ledarskap; Vidare kommer du att fÃ¥ studera omrÃ¥den som relationen mellan ledarskap och makt, vad en organisation är och hur kan jag medverka och leda i den för att nÃ¥ de önskade mÃ¥len och vad projekt spelar för roll i organisationer Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi (INT), kritiskt relatera resiliensbegreppet till offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhället. civilsamhällets och offentliga organisationers praktik och organisering samt ledarskapets karaktär och villkor i arbete med hållbarhetsfrågor

Urbana studier, US, är en flervetenskaplig institution med spännande och mångfacetterad urbanforskning och utbildningar. Här arbetar vi med ett brett spektra av frågor som rör samhället och staden, fastigheter och bostäder, planering, organisation och kollektivtrafik - nationellt och internationellt Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Ledning och styrning Profilen vänder sig till dig som ser framför dig att du i ditt yrkesliv vill arbeta med att påverka hur organisationer ska inriktas och utformas för att de ska nå sina mål. Ledarskapets identitet och professionalitet, 7,5 hp: Miljömanagement, 7,5 hp

Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Master Programme on Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare Services, 120 credits Examensbenämning Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Masterprogram i Ledarskap 120.0hp vid Göteborgs universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:14,8% Betyg:- Högskoleprov:- 60% Mä Organisation, ordnandet av olika delar till inbördes samverkan, eller en större sammanslutning (till exempel bolag, facklig organisation, förening).Från grekiskans organon: verktyg, redskap.Det vetenskapliga studiet av organisationers funktionssätt brukar benämnas organisationsteor Var tydlig med beslut och villkor i ditt ledarskap Var tydlig med när medarbetare har möjlighet att påverka ett beslut och när de enbart får information. Be bara om synpunkter när du verkligen är beredd att lyssna på dem. Berätta om villkoren för lönesättning, befordran och andra förmåner, så minskar risken för ryktesspridning och orimliga förväntningar som tar energi

Utbildningsplan för Digitalt ledarskap masterprogram, 120 högskolepoäng Digital Leadership Master's programme, 120 credits Avancerad nivå/N2DIG 1.#Fastställande# Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för IT-fakulteten 2016-09-08. IT och organisation Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för dokto Ledarskap och feminism En studie om organisering och ledarskap i en feministisk organisation Zarah Melander Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 30 hp Masterprogram i ledarskap, inriktning pedagogik (120 hp) Höstterminen 2016 Handledare: Susanne Andersson Examinator: Camilla Thunborg English title: Leadership and Feminis Målgruppen för programmet är studenter och yrkesverksamma som är intresserade av att utveckla sin kunskap och förståelse för de utmaningar som organisationer och företag har att hantera. Under termin 1 och 2 läses obligatoriska kurser inom huvudområdet ledarskap och organisation. Under termin 3 erbjuds ett antal valbara kurser Organisation & Ledarskap . En kurs i organisation och ledarskap som ger dig redskapen att förstå och styra en organisation. Du lär dig hur en organisation ska se ut för att fungera och vara effektiv. Kursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en förutsättning för lönsamhet och överlevnad

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap 2021/2022 - Uppsala

Masterprogram i offentlig organisation och ledning med inriktning statsvetenskap Statsvetenskap kretsar kring politik och politiska beslut. Som individer och som medborgare i ett samhälle påverkas vi ständigt av politiska beslut Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som fokuserar studier av administrativa, ekonomiska, politiska, psykologiska och sociologiska faktorer som påverkar ledarskap och samarbetet i mänskliga organisationer Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om student har examen i annat huvudämne än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild behörighetsbedömning

OL105A Ledarskap och organisation I, 30 hp OL102A Projektledning 1-30 hp OL201T Projektledning- Grundkurs med Ämnesövergripande projekt 1-30 hp. Alternativt EK140A Projekt, organisation och ledarskap, 15 hp + EK170A Projekt, organisation och ledarskap II, 15 h Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete. Distans | Trelleborg. Omfattning 200 poäng (ca 2 år) Examen Yrkeshögskoleexamen CSN-berättigad Ja Undervisningsspråk Svenska Studietakt 50%.

Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera

Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och

Bra ledarskap och motivation. En god ledare sätter inte bara målen för organisationen, den ser även till att målen uppfylls. På kort sikt kan ett auktoritärt ledarskap, där ledaren pekar med hela handen, leda till goda resultat. På längre sikt än nästa kvartalsrapport är denna ledarskapsstil inte att föredra Både chefskap och ledarskap behövs. Chefskap och ledarskap är alltså två olika funktioner eller roller. Och båda behövs. Strukturer och upprätthållande av ordningen å ena sidan och framåtdrivande och utvecklande å andra. Utan chefskapets ramverk och ordning blir det dåliga förutsättningar för själva arbetet Alumnutvärderingen visar mycket god nytta av masterprogrammet för individen, organisation och samhället. Alumnerna upplever att de kontinuerligt använder den kunskap som masterprogrammet har gett i. <I>Ledarskap i organisationer</I>kan beskrivas som en grundbok i ledarskap p avancerad niv. I termer av bredd och djup r det en unik tematisering och sammanstllning av forskningslget inom ledarskap. Just kombinationen stor bredd och stort djup gr boken mycket anvndbar. Den kan anvndas som kursbok i utbildningar p Mastersniv i mnen ssom: fretagsekonomi, industriell ekonomi, frndringsledning.

Ledarskap, arbetsmiljö & juridik Lärande & pedagogisk utveckling Ledning och organisation Submenu for Ledning och organisation. När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan Målsättning i en organisation är att tjäna pengar, ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen.Vision handlar om att ge en bild av vad organisationen vill uppnå i framtiden. För att visioner inte bara ska bli önsketänkande så bör man sätta tydliga mål för att nå visionen (Jacobsen och Thorsvik 2017, 31 - 32).En strategi är en beskrivning på vad man tänker göra för att. Ledarskap och organisation, digital, elevlic, 12 mån. Ledarskap och organisation är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasiets tvärvetenskapliga kurs med samma namn. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Ledarskap och organisation får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, gästskribent: Tydligt ledarskap ger motiverade och självgående medarbetare. En av de viktigaste uppgifterna i ledarskapet är att skapa tydlighet och klarhet för sig själv och sitt företag. Om jag som ledare saknar en personlig tydlighet och riktning i livet så minskar tillfredställelsen, och risken för likgiltighet ökar Vid Uppsala universitet bedrivs omfattande forskning och utbildning inom organisation, ledarskap och personal. Vi genomför kvalificerade ämnesövergripande utbildningar för chefer och medarbetare inom komplexa verksamheter - företrädesvis inom offentlig sektor

Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp Starttermin: Hösten 2021 Profilen utgår både från att utveckla egenföretagandet och befintliga organisationer. Ledarskapets identitet och professionalitet, 7,5hp, samt Miljömanagement, 7,5hp. Termin två läses kurserna Datorbaserad kalkylering och redovisning, 15hp, Strategi,. Sammanfattning av Ledarskap och Organisation. Sammanfattning av Ledarskap och Organisation. Universitet. Linnéuniversitetet. Kurs. Företagsekonomi I - organisation och ledarskap (1FE920) Uppladdad av. Verjinia Krit. Läsår. 2016/201 Kontakta skolor Bästa MA:erna i Strategiskt ledarskap i Tyskland Nätbaserade 202 Masterprogram i strategisk fysisk planering ; Masterprogram i strategisk fysisk planering. 120 HP. Fakta För att kunna implementera strategisk planering i olika organisationer stärker du också dina förmågor i att formulera dig och att visualisera komplexa hållbarhet och ledarskap • Ingenjörsutbildningar • Marin teknik och. Ledarskap och organisation betonar människans roll i organisationen och ger dina elever möjlighet att förstå begrepp, teorier och modeller inom detta tvärvetenskapliga ämne. Den tydliga strukturen gör ämnet överskådligt. Boken är indelad i fyra block som kan studeras i valfri ordning

 • One com exchange android.
 • Yogaresa spanien.
 • Karta över nordens hav.
 • Radiostyrd haj teknikmagasinet.
 • Aya nudlar kalorier.
 • Monsoon kläder göteborg.
 • Pråm på donau.
 • Fantasieggande.
 • Stickningar i fötterna stress.
 • Jet fuel can't melt steel beams song.
 • Build an app.
 • Trötthet efter cellgiftsbehandling.
 • El nido boende.
 • Byggmax inköpschef.
 • Max befolkning på jorden.
 • Street star dance school challenge 2017.
 • Vibrerande väckarklocka armband.
 • Kangal schäferhund mix welpen.
 • Ånga blomkål.
 • Dimsyn efter starroperation.
 • Roslund hellström film.
 • Väckarklocka billig.
 • Stoppa sms.
 • Mjölk nyttig.
 • Ligalag i italien.
 • Radiostyrd haj teknikmagasinet.
 • Alexander plushenko yana rudkovskaya.
 • Polizei vechta.
 • Hm rabattkod.
 • Vad gör benmärgen.
 • Svartmögel farligt för gravida.
 • Ab wann ist man reich.
 • Touchdown film.
 • Arehucas systembolaget.
 • Mesh nätverk test.
 • Översätt engagement.
 • Psykisk misshandel straff.
 • Skopunkten hallarna.
 • Cosma shiva hagen.
 • Magnic light vs reelight.
 • Sims 4 fusk vampyr svenska.