Home

It användning och it kompetens i skolan. skolverkets it uppföljning

Rapporten redovisar regeringsuppdraget att vart tredje år följa upp it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.Resultaten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare inom alla skolformer sedan den senaste undersökningen 2008 IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Denna uppföljning utgör det första mättillfället av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning enligt Skolverkets plan för förbättrad IT-uppföljning. I rapporten redogörs för uppdragets första del som avser lärare och skolor

It-användning och it-kompetens i skolan - Skolverket

 1. It-användnIng och It-kompetens I skolan 3 Förord Härmed redovisas regeringsuppdraget om uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning givet i regleringsbrevet för Skolverket för budgetåret 2011, dnr 71-2012:124. Projektgruppen som arbetat med uppföljningen är Peter Lindkvist (projekt
 2. IT-användning och IT-kompetens i skolan Utvärderingsavdelningen Rapport 0 (115) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 Diarienummer: 2015: Rapport 2 (115) Skolverket
 3. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att vart tredje år följa upp IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. 2015 är tredje gången Skolverket genomför uppföljningen. Den första mätningen genomfördes 2008/2009 och den andra mätningen för fyra år sedan (2012)
 4. It-användning och it-kompetens i skolan. Skolverkets rapport visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare de senaste tre åren men att it inte används i större utsträckning i undervisningen och att it-kompetensen är låg
 5. It-användning och it-kompetens i skolan [Elektronisk resurs] Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Educatio
 6. Redovisning av regeringsuppdraget om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning givet i regleringsbrevet för Skolverket för budgetåret 2015

It-användning och it-kompetens i skolan. Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. (pdf It-användning och it-kompetens i skolan. Rapporten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare de senaste tre åren men att it inte används i större utsträckning i undervisningen och att it-kompetensen är låg IT-användning och IT-kompetens i skolan. Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Rapporten It-användning och it-kompetens i skolan. Skolverket sammanfattar rapporten så här: Rapporten redovisar regeringsuppdraget att vart tredje år följa upp it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.Resultaten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare inom alla skolformer sedan den senaste undersökningen 2008 Detta stöds även av Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 2015 (2016) där det framkommer att även om användandet av digitala verktyg i grundskolan generellt har ökat så kvarstår lärarnas behov av kompetensutveckling i digitala verktyg kopplat till didaktik

i sin rapport, IT-användning och IT-kompetens i skolan (Skolverkets IT-uppföljning, 2015 s. 9) Även om användandet av IT i inom matetematikämnet har ökat för både grundskole- och gymnasieelever, är matematiken det ämne där eleverna använder IT minst 2014). Det finns alltså ett stort behov av en förändrad it-undervisning. Något Skolverkets it-uppföljning också styrker: det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan (Skolverket, 2016). I en nyligen publicerad rapport från Norge (Ekspertgruppa om lærerrollen, 2016) framgå En annan förklaring som vi ser är den som Skolverket lyfter fram i sin rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets it-uppföljning 2015 där rektorer fått frågan om internetuppkopplingens kapacitet och där endast hälften av rektorerna på grundskolan uppger att det trådlösa nätverket har tillräcklig kapacitet för skolans behov Den senaste analysen av PISA-resultaten visat att de elever som använder internet och datorer mest, både i och utanför skolan, är de som presterar sämst. Analysen bygger på data från PISA 2012 där eleverna gjorde ett pappersprov i matematik, NO och läsförståelse och där hälften även gjorde ett digitalt prov i matematik, läsförståelse och digital problemlösning

[7] Skolverket. (2016). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 2015. D.r: 2015:00067. Krav på att installera filter mot pornografi saknas inte bara i grund- och gymnasieskolorna, utan även i förskolor där barn ofta får använda datorer och surfplattor på egen hand Skolinspektionen och BEO är tydliga med att skolorna inte agerar tillräckligt för att förhindra att kränkningar på nätet uppstår. Bl.a. behövs ökad kunskap hos personalen om hur ungdomar umgås på nätet. I Skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan, konstateras att omkring hälften av lärarna i grund-och inom verksamheten de senaste åren visar Skolverkets IT-uppföljning (Skolverket, 2016) och jag har med denna studie velat lyfta de verksamma lärarna i skolan och deras upplevelse av tekniken och hur de ser på dess möjligheter och svårigheter för främst undervisning Skolverket (2016). It-användning och it-kompetens i skolan: Skolverkets it-uppföljning 2015 [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2018). Betyg och betygssättning. Stockholm: Skolverket och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxen-utbildning och vart tredje år redovisa resultaten. Nästa redovisning ska ske senast den 15 april 2016. Av Skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan (rapport 386, 2013) framgår det att lärarnas tillgång till egen dator, och

Skolverkets rapport den 23 mars 2016 om IT-användning och IT-kompetens i skolan - Skolverkets IT-uppföljning 2015, dnr 2015:00067). Begränsningar av wifi-nätverket Utifrån förslagsställarens önskemål finns olika möjligheter att begränsa wifi-nätverket. 1. Begränsning av information om sökhistorik på offentliga datorer: Med hjäl The thesis examines under what conditions municipal schools are allowed to use cloud services in their activities according to the General Data Protection Regulation. Eleverna och Internet visar att nästan alla elever från tioårsåldern och uppåt har en egen mobil som de använder i skolan. I skolverkets senaste rapport om it-användning och it-kompetens i skolan sägs att 69% av grundskolorna och 93% av gymnasierna tillåter att eleverna använder egen digital utrustning på lektionerna

Due to ever increasing digitalisation, both opportunities and challenges are simultaneously offered by the proliferation of laptops and tablets in the classrooms of contemporary schools IT-kompetens i skolan. Vi har även tittat på två stora IT-projekt inom skolan, nämligen ITiS (IT i Skolan) och KK (Kunskaps- och Kompetensutveckling), för att se vad dessa skriver om IT-kompetens i skolan. IT-kompetens är ett begrepp som har diskuterats mycket på sistone. I intervjuerna framkom det at Vi presenterar nu förslag på nationell strategi om hur skolan bättre kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Dessutom redovisar vi resultatet från vår it-uppföljning. Uppföljningen visar bland annat på stort behov av kompetensutveckling och ojämn fördelning av digitala verktyg. Uppföljning av it-användning och it-kompetens i. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter. Akademin för utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies KURSLITTERATUR Didaktik: IT som resurs för lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-6 7,5 h Skolverket publicerade i fredags en undersökning om datortillgång och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.Med tanke på målet om en likvärdig skola förvånas man över de stora skillnader som faktiskt finns. Några punkter enligt pressmeddelandet från Skolverket:I genomsnitt går det 1,6 elever per dator i fristående gymnasieskolor och 2,5 elever per dator i kommunala.

IT-användning och IT-kompetens - Skolverket

 1. Skolverkets senaste redovisning av uppdraget om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens visar att förskolor, skolor och vuxenutbildning generellt har tillgång till IT-utrustning men att omfattningen varierar mellan de olika verksamheterna. Tillgången är större i gymnasieskolan än i grundskolan och även på fristående jämför
 2. skolans IT-användning och höja IT-kompetensen hos både lärare och elever. Denna studie kommer inte att handla om IT och lärande som det ofta associeras till när IT nämns inom skolan och denna studie har inte heller undersökt i vilken utsträckning kommuner följt skollagen och skolverkets rekommendationer eller råd
 3. 2.1 Skolverkets rapporter om IT-användande och IT-kompetens i skolan Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att vart tredje år följa upp förskolans, skolans och vuxenutbildningens IT-användande och IT-kompetens. Uppföljningarna har genomförts med kvantitativa metoder i form av enkätundersökningar med ett urval av elever, lärare
 4. Med utgångspunkt i Skolverkets senaste uppföljning IT användning och IT kompetens i skolan (Skolverket Rapport 2013:386) ses ett antal förändringar sen förra utvärderingen 2008. Tillgången till datorer har ökat för samtliga, både elever och lärare. Kommunikation i skolan sker till större del genom IT
 5. IT-användning och IT-kompetens i skolan Utvärderingsavdelningen Rapport 0 (115) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 Diarienummer: 2015:00067 Rapport 2 (115) Skolverket . Läs mer . IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor
 6. Tillgången till läsplattor och elevdatorer har ökat kraftigt de senaste åren. Skolverkets senaste uppföljning av IT-användning och IT-kompetens bekräftade detta, men också att elevernas IT-användning till stor del bestod av att använda datorer som skrivmaskiner eller för att söka information på nätet

Skolverkets webbplats (främst It i skolan) samt dess omvärldsblogg har varit en värdefull ingång där flera underlag inhämtats. Fo- kus har varit på underlag framtaget i Sverige från 2010 och framåt. It-användning och it-kompetens i skolan, dnr: 2015:00067. 10 Ibid, s. 44 ff Swedish National Agency for Education (2013). IT-användning och IT-kompetens i skolan [ICT Use and ICT Skills in Schools]. Stockholm: Authors. Retrieved from: https://www.skolverket.se IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 2015 [ICT Use and ICT Skills in Schools]. Stockholm: Authors. Retrieved.

hemmet, har också de lägsta resultaten på PISA-testen. Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (2013) visar också på att tillgången av IT-teknik är stor i svenska skolor, men att en stor del av lärarna i Sverige känner att de är i behov av fortbildning inom området It-användning och it-kompetens i skolan. Skolverket. 1. Digitaliseringskommissionen, som tillsattes 2012, Utifrån Skolverkets kommunstatistik för 2015 ser man att andelen personal med pedagogisk utbildning i skolan och i förskolan är relativt bra för Norrbottens kommuner. Sämst är läget i inlandskommuner

IT-användning och IT-kompetens i skolan - PD

 1. styrks av Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket 2013, ss.57-58). Där står det att elever i årskurs 4-6 själva ser en brist i sitt källkritiska tänkande. Endast två av tio elever anser sig vara mycket bra på att värdera den information de hittar på internet
 2. Frågan om orosmoment togs även upp i den tidigare uppföljningen It-användning och it-kompetens i skolan. Då konstaterade Skolverket att detta är en ny situation och ett nytt problem som lärarna ställs inför, och att det är en viktig uppgift för skolan att förstå och hantera när och hur man använder digitala redskap
 3. I skolverkets ovan nämnda rapport (1) kring IT-användning och IT-kompetens i skolan tas inte ergonomi upp alls i den 108 sidor långa rapporten. 1.2 IKT-användande Antalet datorer och surfplattor i skolan och hemmen har ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Tiden som barn och ungdomar i USA (8-18 år) spenderade vid datorn.
 4. I Skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan framgår det tyd - ligt att skolan inte alls tar tillvara de möjlig-heter som finns med datorer och moderna verktyg som en naturlig del för kunskaps-sökande, kommunikation och lärande. Det som tydligt framgår är att elever i Sverige är uppkopplade från det de kom
 5. en ny ledare med IT kompetens och bra förmåga att leda undervisningen i den nya eran. Lärarens inställning till IT har också stor betydelse för eleverna och deras utveckling. Detta visar skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (RAPPORT 386, 2013). Lärarna i undersökningen anser att IT bidrar till t.ex
 6. Skolverkets senaste undersökning om IT-användning och IT-kompetens i skolan (2013) visar att många lärare önskar fortbildning i hur nätet används på ett tryggt sätt, samt hur de kan använda digitala verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet

gentemot tekniken. I Skolverkets senaste undersökning om datorer i skolan IT-användning och IT-kompetens (2010) rapporteras att lärare blir alltmer positiva till att använda datorer i skolan som ett pedagogiskt verktyg, samtidigt som den upplevda kompetensen inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, hos lärarna ökar Trots att datorerna och surfplattorna blir fler i skolorna upplever eleverna inte att deras IT-kompetens har blivit bättre, visar Skolverkets IT-uppföljning. Samtidigt uppger lärarna att de. Trots stora IT-satsningar i skolorna och ökning av antalet elevdatorer, har inte särskilt mycket förändrats i språkundervisningen (Granath & Estling Vannestål, 2008, s.125). Enligt Skolverkets rapport IT- kompetens och IT-användning i skolan framgår det att IKT användningen är låg i flera ämnen och vilka för- och nackdelar de anser att det kan tillföra i matematikundervisningen. Vi har valt att fördjupa oss inom IKT i matematikundervisning eftersom IKT-användningen ökar i de flesta av Sveriges skolor, detta visar skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016). Rapporten menar att elever och lärar

Skolverkets delrapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan vittnar om att lärarna också själva uttrycker ett behov av kompetensutveckling inom IT-relaterade områden. Långt ifrån alla lärare har tillgång till en egen dator på sin arbetsplats och många tvingas dela dator med kollegor It-användning och it-kompetens i skolan Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra datorerna var väl inlåsta i ett källarrum och tillgängliga bara för ett fåtal elever. Sedan dess har digitaliseringen i skolan gått med en rasande fart. I skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan från 2013 framgår det att så gott som all ett stöd i elevernas kunskaps- och lärande utveckling fastslås i Skolverkets rapport IT användning och IT-kompetens i skolan (2013). År 2008 togs ett regeringsbeslut på att skolan ska främja utveckling och användning av IT så att alla elever ska ha tillgång till de verktyg som behövs för en tidsenlig utbildning (Skolverket, 2008)

en kritisk och genomtänkt IT- användning (Skolverket, 2013). År 2009 uttrycker även Skolverket i ett pressmeddelande på skolverkets hemsida att IT-användningen i skolan behöver vidareutvecklas, och att det viktiga är att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av IT(Skolverket, pressmeddelande, 2009-09-04) rekommenderar även Skolinspektionen fortbildning för lärarna samt tillgänglig IT-support och stöd i skolan. En rapport gjord av Skolverket (2013, s.7, 12) där man undersöker skolornas IT-användning samt IT-kompetens lyfts det fram att det är ovanligt att man använder de digital I Skolverkets rapport från 2013 It-användning och it-kompetens i skolan nämner de att lärares It-kunskaper inte har följt utvecklingen när det kommer till användandet av digitala verktyg. Undersökningen visar även att lärare upplever att de behöver kompetensutveckling inom området för att de ska kunna använda digitala verktyg som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen Jag har fortsatt spåna lite på hur man får med alla på IT-tåget. Bland annat har jag börjat läsa Skolverkets rapport om It-användning och it-kompetens i skolan. Där står bland annat att elevernas datoranvändning i skolan fortfarande är centrerat till att söka information samt att göra skrivuppgifter. Det är få pedagoger som vet hur d kommuner och skolor med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser 38 Skolverkets uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet: U2016/01646/S och U2016/02148/GV 39 Skolverket (2016). It -användning och it kompetens i skolan, Skolverkets it uppföljning 2015. 40 Statens medieråd (2014)

It-användning och it-kompetens i skolan Skolporte

Skola 2019-02-21 Vilka är förutsättningarna för digitala nationella prov? Äntligen är den här, Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin. Undersökningen är den som tidigare kallades IT-användning och IT-kompetens i skolan och som skolverket genomfört vart tredje år sedan 2008 stärka det kollegiala lärandet inom IT, att stärka samsynen kring skolans IT-användning och följa upp de satsningar vi planerat och genomfört. Teknik I dag har skolan en maskinpark på 165 datorer, både stationära och bärbara, som utnyttjas som pedagogiskt verktyg av eleverna och som arbetsverktyg av den pedagogiska personalen Av Skolverkets senaste uppföljning på området »IT-användning och IT-kompetens i skolan« framgår det att lärarnas behov av stöd och kompetensutveckling är ordentligt eftersatt. Nästan 60 procent av lärarna säger att de behöver mer kompetensutveckling för att kunna använda digitala pedagogiska verktyg I skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens sägs att 69 % av grundskolorna och 93 % av gymnasieskolorna tillåter att eleverna använder egen digital utrustning i skolan. Skolan behöver dra nytta av teknikens möjligheter för att förbättra och effektivisera skolans undervisning Enligt Skolverkets rapport It-användning och It-kompetens i skolan från 2013 upplever många pedagoger att de har ett stort behov av kompetensutveckling inom flera it-områden, framför allt inom förebyggande av kränkningar på nätet och hur it kan utgöra ett pedagogiskt verktyg

Video: LIBRIS - It-användning och it-kompeten

Uppdrag om IT-användning och IT-kompetens i skolan

It-användning och it-kompetens i skolan IT-Pedagogen

Ny rapport från Skolverket - It-användning och it

Kunskap, digitala system och den professionella läraren - en problematisering av användandet av digitala system vid kunskapsbeskrivningar i skolan Handledare Anders Eklöf Examinatorer Torgny Ottosson och Jonas Aspelin Sammanfattning I dagens svenska skola används olika typer av digitala system för att underlätta dokumentation och Eleverna i fristående grund- och gymnasieskolor har bättre tillgång till datorer än elever i kommunala skolor. Dessutom har de fristående skolorna oftare nyare datorer. Det visar Skolverkets undersökning om IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning ror från Skolverkets undersökning IT-an-vändning och IT-kompetens i skolan, som kommer att hänvisas till som Skolverkets undersökning i denna rapport. Internet och användning av internet är en del av elevers vardag och skolan har enligt läroplan för grundskolan, förskole-klassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. i

Digitala verktyg i slöjdundervisningen - utmaningar och

Ungdomar och internet i skolan - Svenskarna och interne

Och det understryker även studiers som Skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan eller vår rapport Eleverna och internet. I skolan pågår verksamheten som förut och framför allt uppmanas skolan mäta vi lärande på samma sätt som förut, genom de nationella proven verkets IT-uppföljning, Utbildningsutskottets It-användning och it-kompetens i skolan, dnr: 2015:00067. OECD, (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection. Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvali-tet, likvärdighet och resultat i utbildningen (2016) Den pågående digitaliseringen av samhällets alla funktioner påverkar i hög grad även förskola och skola. I en rapport från Skolverket (2013) om IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning visas att tillgången till datorer ökat kra ftigt för både barn, elever och lärare inom all

Skolverket (2016): IT-användning och IT-kompetens i skolan - Skolverkets IT-uppföljning 2015 (Dnr 2015:00067). #skolDigiplan. Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 5 It-användning och it-kompetens i skolan. s. 90 2 Skolverket. (2013). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 7 3 Ibid, s. 68 4 Blomhøj, M. (2001). Villkor för lärande i en datorbaserad matematikundervisning. s. 18

Skolverket: Hur IT används är viktigast Skolvärlde

4 I skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan kan man läsa om resultatet från den senaste av skolverkets uppföljningar av det som rubriken ovan anger. Regeringen har gett skolverket i uppdrag att vart tredje år göra denna uppföljning som ska mäta d 2.2 IT-användning och IT-kompetens Då datorn och Internet är en del av de hjälpmedel som används i skolan idag är nedanstående forskning rörande elevers datorkompetens relevant. I insamlingen av empiri skickades en en-kät ut till elever i år 3-6 på Björkskolan. De fick besvara frågor som bl.a. rörde detta ämn I linje med Skolverkets egna kritiska uppföljningar av IT-användning och IT-kompetens (2016-03-23) så riskerar alltså problem att återupprepas igen: att digitaliseringen initieras uppifrån och inte tar lärares synpunkter eller och kompetensbehov i beaktand

I Skolverkets (2016a, s. 82) undersökning av IT-användning och IT-kompetens i skolan år 2016 uppgav en . 3 fjärdedel av grundskollärarna att de aldrig undervisar i källkritik på internet. Vidare uppgav endast två av tio elever i årskurs 4-6 att de litar på sin förmåga att avgöra o verksamheten. Enligt skolverkets rapport om it-användning och it-kompetens i skola 2015 visar det att barns och förskolpersonals tillgång till de digitala verktygen och internet har ökat sedan 2008. Det har blivit mycket vanligare med trådlösa nätverk och tillgång till och användning av internet bland förskolorna Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S)

Enligt skolverkets rapport om it-användning och it-kompetens i skola 2015 The examination will be conducted in Swedish. Examensarbete, 15 hp | Speciallärarprogrammet 90 hp . För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt Av grund- och gymnasielärarna saknar hela 70 procent också tillräckligt pedagogiskt it-stöd på skolan och generellt sett saknar flertalet lärare tillräckligt tekniskt stöd. Samtidigt är andelen som anser sig allt fler lärare ha bra it-kompetens, och bland den femtedel som har mindre bra it-kompetens finns många som inte har en egen dator datorer och annan utrustning men den digitala pedagogiken har inte riktigt hängt med. Enligt Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (2013) saknar många lärare kunskap kring hur den nya tekniken ska användas i undervisningen och lärarutbildningen lider brist på tydliga nationella direktiv på hur digitalalt lärande sk I skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens sägs att 69 % av grundskolorna och 93 % av gymnasieskolorna tillåter att eleverna använder egen digital utrustning i skolan. Annons Skolan måste dra nytta av teknikens möjligheter för att förbättra och effektivisera skolans undervisning., skriver insändarskribenten

Myt 2 - Mitt barn tittar inte på porr - Reality Chec

Senaste uppgifterna från Skolverkets It användning och It-kompetens i skolan från 2015 Många har egen dator idag, men ojämlikheten är stor över landet. Siffror för de elever som INTE har tillgång till en egen dator/platta: 2,7 elever per dator i grundskolan 1,3 elever per dator i gymnasiet 1 hur skolan kan arbeta främjande med elevernas nätanvändning, alltså hur skolan kan främja ett klimat med låg risk för kränkningar även på nätet. Mediepaniker - ett sätt att förstå vuxenvärldens reaktioner Enligt Skolverkets rapport IT-kompetens och IT-användning i skolan från 2016 uppge

Formar och förargar - lärplattform som redskap för

2008 enligt Skolverket (2013). I en rapport om IT-användning och IT-kompetens och dess roll i skolan uppges att det under år 2012 var tre av fyra grundskollärare som hade en egen dator på arbetet jämfört med år 2008 då det enbart var en av fyra (Skolverket, 2013). Digital och ämnen. Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) visar att digitala verktyg används mest i högstadiet och gymnasiet samt inom svenska och samhällsvetenskap, medan minst i lågstadiet och inom matematik. Däremot visar rapporten. I digitaliseringskommissionens senaste betänkande om skolan konstaterar de att det finns teknisk utrustning i skolan. Det har även Skolverket slagit fast och vi på .SE med rapporten Eleverna och internet.I Skolverkets rapport om it- användning och it-kompetens i skolan så framkommer det att it främst används för att skriva uppsatser, söka information och för att göra presentationer Skolverkets Nyhetsbrev nr 8/10 4. It-användning ställer krav på lärare Skolan har en viktig roll för hur barn och elever lär sig använda datorn och utveckla sin kunskap om källkritik

Mobilen i skolan och i klassrummet - Spaninge

 • Sony xperia xz1 compact blå.
 • Gran pris.
 • Fotbollsskor adidas predator.
 • Etisk dilemma abort.
 • Shop fitbit.
 • Pieter ten hoopen.
 • Adresse ummelden wo überall.
 • Hello my twenties season 1 watch online.
 • Avgångar helsingfors flygplats.
 • Susanne damernasvarld se.
 • Manpower schemasajt.
 • Yabancılarla evlilik sitesi.
 • Polisljus.
 • Risotto med kyckling och sparris.
 • Monica törnell per gessle.
 • Manpower schemasajt.
 • Värt att veta om kina.
 • Mix megapol programledare.
 • Oranienburg heute.
 • Diwali sverige.
 • Tuta upptaget när någon ringer samsung.
 • Bup akut malmö.
 • Kompositör på o.
 • Exempel på projektplan examensarbete.
 • Stoppa sms.
 • Kvinnor kan få barn med varandra.
 • Frankrike krig.
 • Ben ten 10 games online.
 • Köttlåda småland.
 • Världens bästa gitarrist svensk.
 • Enlightenment spiritual.
 • Kundfordringar synonym.
 • Vishnu shiva krishna.
 • Morra engelska.
 • Willie nelson paula nelson.
 • Episode of bardock stream.
 • Kia cars 2017.
 • Gps betyder.
 • Andra världskriget förlorare.
 • Ljuslykta utomhus rostfri.
 • Lag vattenskoter.